C5JK09K1 - 206

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODUSZKI POWIETRZNE

1 - INFORMACJE OGÓLNE

Nie rozłączać :

Przed ponownym podłączeniem złącza, sprawdzić :

W trakcie kontroli elektrycznych :

2 - SPECYFIKA SYSTEMU

KONIECZNIE : przy wszelkich pracach obejmujących deskę rozdzielczą, kolumnę kierowniczą, przednie fotele, centralny system poduszek powietrznych i pasów, a także przy wszelkich pracach w zakresie spawania lub prostowania ; wyłączyć centralny system poduszki powietrznej i pasów .

UWAGA : przed zastosowaniem przyrządów pomiarowych należy odłączyć moduł kierownicy, moduł deski rozdzielczej oraz pasy pirotechniczne kierowcy i pasażerów ; omomierz lub inny przyrząd pomiaru pod napięciem do kontroli elementów składowych oraz przewodów elektrycznych .

UWAGA : jeśli do poszukiwania uszkodzeń w systemie obejmującym moduł kierownicy, moduł deski rozdzielczej oraz pasów pirotechnicznych kierowcy i pasażerów wykorzystywany jest przyrząd pomiarowo-kontrolny generujący napięcie to istnieje ryzyko zadziałania ww urzą .

UWAGA : nie wolno wykonywać żadnych pomiarów na modułach kierownicy oraz deski rozdzielczej jak również na pasach pirotechnicznych kierowcy i pasażera .

Można użyć omomierza do pomiarów oporności, jeśli przyrząd kontrolny (-).1325 / (-).1345-A / (-).1345-E został podłączony w celu wymiany następujących elementów :

3 - MOŻLIWOŚCI NAPRAWY WIĄZKI

KONIECZNIE : po każdym zadziałaniu systemu centralnego poduszek powietrznych i pasów bezpieczeństwa, sprawdzić dokładnie całą wiązkę elektryczną jak również poszczególne złącza systemu .

UWAGA : naprawa lub dodanie przewodów elektrycznych jest zabronione w przypadku wszystkich elementów pirotechnicznych (połączenie kalkulatora aż do elementu pirotechnicznego) .

Natomiast można naprawiać przewody elektryczne zawierające :

Wymagany sposób naprawy :

KONIECZNIE : naprawę przewodów wykonać przy pomocy tulei i osłon termokurczliwych (skrzynka (-).1228) .


[1] Skrzynka do naprawy systemu połączeń za pomocą szczelnych złączek termozgrzewalnych (-).1228 .

[2] Pistolet na gorące powietrze .

4 - WYŁĄCZENIE : CENTRALNY SYSTEM PODUSZEK POWIETRZNYCH I PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

KONIECZNIE : wyłączony zapłon : przed jakąkolwiek czynnością serwisową kalkulatora (generacja AC4-I : odczekać 30 sekund ; generacja EC5 : odczekać 5 minut) .

Wyłączyć elementy wyposażone w mikroprocesory .


Odłączyć ujemny przewód (1) akumulatora .

Zabezpieczyć ujemny przewód oraz zacisk akumulatora, aby uniknąć wszelkiego kontaktu .


Zdemontować konsolę podłogową .

Rozłączyć złącze 18V.OR (2) .

UWAGA : w żadnym wypadku nie należy demontować kalkulatora przy podłączonym złączu .

5 - URUCHOMIENIE : CENTRALNY SYSTEM PODUSZEK POWIETRZNYCH I PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

KONIECZNIE : w pobliżu poduszek powietrznych oraz pasów bezpieczeństwa nie mogą znajdować się żadne elementy .

Wyłączony zapłon : Podłączyć złącze (18V.OR) .

Podłączyć przewód ujemny akumulatora .

Przy otwartych drzwiach, od strony kierowcy, włączyć zapłon odsłaniając strefę modułu kierownicy .

Sprawdzić prawidłowe działanie systemu za pośrednictwem kontrolki V6560 .

UWAGA : po odłączeniu akumulatora, niektóre układy elektroniczne (wtrysk, podnośnik szyby przeciw-zakleszczeniowy...) wymagają przeprowadzenia procedury inicjacji ; przeprowadzić odpowiednie procedury inicjacji .